SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOSTRA SENYORA DE PUIGLAGULLA - Vilalleons, Osona

HISTÒRIES I MIRACLES

Llibre de Miracles de Santa Maria de Vilalleons. En 1584 el rector Joan Antoni Marfà, tot traslladant a un manual d'ús corrent les velles notes que feien referència per la celebrada icona de Maria, no descuidà de continuar un per un els fets portentosos que se li atribuïen. Els fets anotats arriben una cinquantena.

En Arnau Claper com fos pres de moros per Sanct Faliu carregan vi per sa casa essent en vista de barbaria se comana a Sta Maria dels Llahons y encontinent se mogué gran vent yl porta la fusta al port de Palamós ahont foren los moros presos y ell llibert y venc a la Sta image a peu descals portant a coll lo arbre y tres rems per presentalla.

E com en Guillem Llombart de Barcelona y Pere Ramon chavalier de Reus y Ffernan Ramon son frare y Bernat de Torreny aguessen presos moros venint de Barcelona a las costas de Garraf e quan foren alta mar miraren la montanya de Montseny que de veura perdian y ab gran devotio reclamaren la verge Maria de Vilalleons los deslliures de tant horrendo cativeri: y feta entre ells la devotio y vot de visitar a peu descals de hont desembarcarian la sua iglesia encontinent comn fes gran sol los moros begueren aygua ardent y tantost se adormiren y las hores determinaren de fer brega contra los infeels ab tres altres catius italians portaren y tiraren de les alfanges dels moros y los uns mataren altros llensaren en mar y dos dells cativaren al rem y giraren vela y sen tornaren y desembarcaren en Sanct Faliu y veneren los dos moros y la fusta y portaren las cadenas y rems a Nostra Senyora de Vilallehons ab tres parells de tovalles y tornarensen a ses cases fahent gratias a Deu.

E com en Berenguer (veí de Vilalleons) cloquer parroquià vingués de Roma en la mar de leo fou tant desafortunant que fou perdut lo regiment e esperances de la vida reclamaren la Verge dels Llahons y encontinent cessa la tempestat e portaren una naueta tots los mariners per presentalla.