A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
8 DE JULIOL
Santoral Sant Àquila i santa Priscil·la
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres  

Fets històrics catalans

El 8 de juliol de 1916 els diputats catalanistes presentaren al Congrés espanyol una proposició incidental demanant la cooficialitat de la llengua catalana a Catalunya. La proposta fou rebutjada per tots els altres partits.