A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
5 GENER
Santoral Sant Telesfor
Diades
Llegendari
Paremiologia  
Tradicions i altres Vigília de Reis. Cabalgata de reis. Conta la tradició que,un cop adoraren al nen Jesús, regalaren tot el que portaven a la gent que trobaven pel camí de retorn a casa seva.
  Al vespre, es celebra la cabalgata o l'arribada dels Reis. Acostuma a haver-hi un parlament per part del batlle de la població i dels reis, al balcó de l'ajuntament. Després, corrents cap a casa a deixar-ho tot a punt per quan entrin a deixar-nos joguines i regals: cal deixar preparat un petit ressopó per fer revenir el cos, ja que aquesta nit treballen molt: unes pastetes, uns licors... I no ens oblidem dels camells! Una galleda d'aigua, uns rosegons de pa, unes garrofes... I cap al llit falta gent, no fós cas que ens trobessin desperts i passessin de llarg.

Fets històrics catalans

El 5 de gener de 1387 va morir, a Barcelona, el rei Pere III el Cerimoniós i el 1866 a Alcoi, es celebrà la primera Cabalgata d'Espanya, tot i que es consolidà a partir del 1885.

1387 - Mor Pere III el Cerimoniós, rei de Catalunya-Aragó.

1287 - La flota catalana comandada per Alfons el Liberal desembarca en el port de Maó i comença la conquesta de Menorca.

Pastisseria festiva

 

Per Nadal es diu que els Reis Mags porten carbó als infants que s'han comportat malament. Però de fet els Reis porten teies i carbó de sucre, monedes i cigarrets de xocolata, figuretes de massapà representant llegums, verdures i fruites... per acompanyar els regals de Reis

BANDO DE SS. MM. LOS REYES MAGOS

Per ordre de ses Majestats,
Els Reys Magos del Orient,
Tinc encàrrec de anuncarvos
Un gran aconteixement:
Cansats de pegar trompades
Per pobles que no fan res,
Han sabut que así en Alcoy
Tots son bons y faeners;
Y els chiquets y les chiquetes
Que son aquí volen més,
Ni ploren ni fan burrades,
Ni saben donar quefer;
Van a escola, son curiosos,
Matinadors y obedients.
Per aixó, els meus Siñors
Han carregat els gamells
Y cap a Alcoy, a la vesprada,
A les sinc, así es tendreu,
Que volen premiar a manta
Tan honrats antesedents.
Porten patins y pilotes,
Nines, carros, cavallets,
Pitos, flautes y tambors,
Automóvils, balóns, trens;

Caramelos a cabasos,
Peladilles, anisets,
Que volen tirar el burro
Per la finestra al carrer.
Ya eu sabeu, allà a les cuatre
Tot lo mon carregadet
De matraques y pandorgues,
Asquelles y cheulitats

Aneu al pont fent roido
Que això es lo que agrada als Reys.
No s'acosteu als cavalls,
Que els pobres animalets
No si veuen per darrere
Y vos faran un trinchet;
No tireu cap de pedrada
Ni escorfes ni datilets,
Que si vos veu el Rey Negre
Vos agarra dels cabells
Y ficarà dins de un sac
Y ya no vos vorem més.
Con que a les cuatre no falte
Fent roido… y no res més,
Cap de chic, allà en el pont
A esperar els nostres Reys.

Alcoi 1924