A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
22 D'AGOST
Santoral Sant Timoteu i sant Bernat d'Alcira
Diades  
Llegendari  
Paremiologia  
Tradicions i altres Sant Bernat d'Alcira es deia Amet, era moro valencià, fill del reietó de Carlet i emparentat amb el rei moro de València. Es féu monjo de Poblet i es féu batejar amb el nom de Bernat.

Fets històrics catalans

El dia 22 d'agost de 1962 neix a Puçol (l'Horta Nord) Manel Alonso i Català, escriptor, editor i periodista valencià.

1864 - Fundació de la Creu Roja.