A la una canta en gall,
a les dues la gallina,
a les tres el rossinyol
i a les quatre ja és de dia.

Al sol li diuen Llorens
i a la lluna Margarida;
ella fa claror de nit
i el sol la fa de dia.
PAREMIOLOGIA CATALANA
6 D'AGOST
Santoral Sant Salvador, sant Just i sant Pastor
Diades Dia internacional contra les armes nuclears
Llegendari  
Paremiologia El dia de sant Salvador marca l'any venidor
La filadora millor comença per sant Salvador.
Per sant Just i sant Pastor entren les niens en amor.
Per sants Just i Pastor les nous agafen color i olor.
Tradicions i altres La Transfiguració del Senyor és conegut popularment per Sant Salvador. Hom invoca sant Salvador per tal d'obtenir el nombre de galls o de gallines que es desitja posar en una llocada.

Fets històrics catalans

El 6 d'agost de 1162 va morir a Burg de Sant Dalmau Ramon Berenguer IV.

1945 - Els Estats Units llancen una bomba atòmica sobre la ciutat d'Hiroshima.