SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOTRE DAME DE DOMANOVA - Reynes, Vallespir

TROBALLA DE LA VERGE DE DOMANOVA

Conten que un dia, un pastor es trobava fent pasturar les seves ovelles per aquests indrets i vet ací que un anyell s'allunyà de la ramada un tros lluny. El pastor, encuriosit pel comportament de l'anyell, seguí l'animal per no perdre'l de vista. El tornà a veure sota d'un aranyoner, prostrat a terra, mirant fixament l'arbust, convidant al pastor a mirar un punt determinat del capdamunt de l'aranyoner. El pastor ho féu i descobrí una imatge de la Verge. El xicot agafà la imatge, l'embolicà curosament amb una pellissa, i la dexà allà mateix, pensant que més tard aniria a informar de la troballa als seus amos. Quan, cap al vespre tornà per recollir la seva troballa, d'adonà que l'estàtua havia desaparegut del lloc on l'havia desat. Alçant els ulls, la veié al mateix lloc on l'havia vista per primera vegada, al capdamunt de l'aranyoner. No intentà de baixar-la de nou i marxà corrent a a informar als amos de la seva aventura. Aquests volgueren comprovar la veracitat de la història. Comprovat el cas, informaren al mossèn del poble que anà a cercar-la, en processó, per baixar-la a l'església parroquial.
La Santa Estàtua hi restà poc temps a l'església, ja que desaparegué ben depressa per tornar al seu aranyoner. Llavors es decidí construir-li una capella.