SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

SANT MAGÍ DE LA BRUFABANYA - Anoia

HISTÒRIES I MIRACLES

A lahor y gloria de deu omnipotent y del glorios sanct Magi de la Baronia de la Llacuna per intercessió del qual nostre senyor deu ha obrats: y de cada dia obra innumerables e diversos miracles: curant los qui de bon cor recorren al dit glorios sanct Magi de diuerses e innumerables malaltias: y perque sia notori a tots los fels Christians y los que ne tindran necessitt sapian ahont recorrer. Dexats altres innumerables e cures del dit glorios sanct Magi sumariament ne son posats assi alguns dels que novament se son fets y scrits en lo llibre dels miracles del dit glorios sanct Magi.

Primo mossen Bernat Bonjoch prevere de Ceruera era orb: e fent alli algunes nouenes rentantse ab la beneyta aygua guarí: e digue missa en lo altar del glorios sanct Magi: y dexay lase ab que era vengut a cauall.

Item mestre Bernat nouella, çabater de Cervera tenia certa malaltia incurable: y la cama dreta enfistolada: y hauia anat dos anys amb croçes, y acabades dos nouenes fonch guarit: y volentsen anar per no dexar un ase hauia promès a sanct Magi dona quaranta sous al hermitá per dit ase: y essent a sa terra no passaren molts dies torna com de primer era: y ell conexent no hauia complit lo que hauia promes torna altra vegada donantli lase: y los quaranta sous: y passats pochs dies sen ana altra vegada be guarit.